Ubytovací řád

Zákazník je povinen dodržovat provozní řád v rekreačním objektu. V případě, že ho nežádoucím způsobem porušuje, má ubytovatel právo smluvní vztah zrušit.

Při příjezdu se nájemníci prokazují platným dokladem totožnosti a zapíší se do Soupisu ubytovaných osob /-dále jen Soupis=soupis obsahuje: jméno a příjmení, datum narození, číslo dokladu totožnosti a bydliště/ a sepíší s pronajímatelem ubytovací protokol. Užívat pronajatou chalupu smí pouze osoby uvedené v Soupisu; při zjištění, že se v objektu nachází osoba neuvedená v Soupisu nebo nepřiznané domácí zvíře, má pronajímatel  nárok ihned po  tomto zjištění pobyt celé skupiny ukončit bez náhrady.

Zákaz pobývání nenahlášených osob! Zákaz zvířat!

Pronajímatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu, nebo vyšší počet osob než byl nahlášen, nebo dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby trvání pronájmu, /bez vědomí pronajímatele; hosté mohou přijímat návštěvy v objektu pouze s výslovným souhlasem pronajímatele/. Dojde-li k jinému porušení podmínek Ubytovacího řádu – ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za služby. Pronajímatel si tímto vyhrazuje právo vstoupit do objektu během trvání nájmu za účelem kontroly dodržování podmínek Ubytovacího řádu.

Chalupa je předána pronajímatelem vždy uklizená ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Případné závady, reklamace či poškození  vybavení objektu je nutné ohlásit pronajímateli bez prodlení. Při pronájmu celé chalupy se nesmí přenášet a zaměňovat  nádobí z jedné kuchyně do druhé kuchyně. 

Hosté jsou povinni udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí po celou dobu pobytu /úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování/ a odevzdat objekt včetně inventáře ve stejném stavu, v jakém jej převzali. Hosté jsou v den odjezdu povinni provést celkový úklid objektu, vynést odpadky, umýt nádobí a lednici. 

Z bezpečnostních důvodů zákazník nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí /zejména u rybníka/. V zimním období je třeba věnovat pozornost padajícímu sněhu ze střechy.

Bez výslovného souhlasu pronajímatele není možné provádět změny v prostorách objektu / stěhování nábytku, přemisťování vybavení apod./ a změny na zařízení, opravy a jakékoliv zásahy na el. nebo jiných instalacích.

Během pobytu je nutné zajistit ochranu vybavení a zařízení chalupy proti poškození, zejména pak lůžka a sedací soupravy proti mechanickému poškození skákáním a znečištěním dětmi, které nejsou doposud schopny osobní hygieny! Z tohoto důvodu také žádáme rodiče, aby zvážili přibalení nepropustného ochranného potahu proti pomočování /případné znečištění matrace bude řešeno srážkou z kauce/.

Je zakázáno sedět  na okenních parapetech, nechávat otevřená venkovní okna v době, kdy nikdo z hostů nezůstává v objektu a větrat po dobu delší než je nezbytně nutné, hlavně  v mrazivém období.

Za úrazy, poškození či krádež majetku, za odcizení zavazadel v době a místě pronájmu odpovídá nájemník, vyjma hmotné škody způsobené vyšší mocí /povodeň, apod./, proto se doporučuje nájemníkům uzavřít vhodné pojištění.

Zákaz vynášení nábytku ven z objektu.

V celém objektu je přísný zákaz kouření!!!!!!!!!!

V objektu není dovoleno zapalovat svíčky ani jinak manipulovat s otevřeným ohněm /s výjimkou krbových kamen při dodržení všech pravidel bezpečnosti/. Zábavní pyrotechnika v blízkosti objektu není povolena.

Rozdělávání malého ohně je povoleno pouze na vyhrazeném ohništi, kdy po skončení je host povinen tento oheň řádně uhasit / to platí i pro případné grilování/, které mají hosté v letní sezóně k dispozici. Samozřejmě gril se předává v čistém umytém stavu.

Hosté jsou povinni se v objektu přezouvat – vhodnou domácí obuv na přezutí si vezme host s sebou.

Před odchodem z objektu musí být vypnuté veškeré spotřebiče / vyjma chladničky/, vypnuté vodovodní kohouty, zavřená všechna okna a zamčené dveře.

Hosté jsou povinni během pobytu udržovat objekt a jeho okolí v čistotě a třídit odpad do igelitových pytlů na odpadky /zvlášť papír, plast, sklo a směsný odpad/. Zákaz vhazování do WC mísy vlhčených ubrousků, plen, vložek a tampónů.

Hosté jsou povinni vyvarovat se činností, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům a rušily noční klid.

K objektu náleží okrasné jezírko, které není určené ke koupání. Do jezírka je zákaz vhazovat cizí předměty /zejména kamení, větve, kůru či trávu/. Zákaz krmení ryb a jejich lovení!

Pro úschovu kol, lyží, nosičů kol….kočárků slouží uzamykatelná místnost, která se nachází v objektu naproti. Zákaz odkládání těchto a podobných předmětů uvnitř apartmánu /chalupy/.

Parkování pouze na vyhrazených prostorech.

Při ztrátě klíče od vchodových dveří či uzamykatelné místnosti  uhradí zákazník částku, která odpovídá ceně vložky a její výměně.

Před ukončením pronájmu je nájemník povinen vyčkat na příjezd majitele a provést řádné předání objektu. Pokud tak neučiní, kauce propadá. Tím není dotčeno právo pronajímatele domáhat se náhrady škody v případě, že bylo následně zjištěno poškození či zničení jeho majetku. Pokud byl shledán objekt včetně svěřeného inventáře v pořádku, kauce je vrácena hostům zpět.